Monthly Archives: October 2009

Tunay Nga

Tunay nga.
Malakas ka kung ako’y mahina.
Masaya sa bawat kong pagluha.
Matapang sa aking karuwagan.
Nabubuhay sa aking kawalan.

Tunay nga.
Hindi na magkakasabay sa ngiti o pagtangis.
Hindi na maibabalik ang pagsuyo at tamis.
Ang umusbong na tiwala’y naging pangamba.
Nasanay ang pusong manhid na sa dusa.

Ngunit tunay nga.
Kapwa’y tao ding nasasaktan.
Hindi man mapansin ang mukhang luhaan.
Isasalba ang iniwang dulot na pasakit.
Papawiin ng ulan ang nagdilim na langit.

Advertisements

engot

umiikot
sabukot

nabubugnot
noo’y lukot

kapiranggot
di makadukot

simangot
malungkot

bantulot
mukhang engot.

Amidst the Storm

Even at the closest distance, you seem so far away.
Unreachable, that’s who you are.
Untouchable, that’s how you want to be.

From afar, you’ll find me no more than that when I come near.
You imprisoned me as one whom you want to be.
You measured me in one sweep of a moment’s gone.

The look of a phantom’s gaze will fade.
The raging river will soon be still.
Let me not find you where I found you dazed.

For I will carry on, even amidst the storm.
Weakness is a strength I just found.
The world can smile and blessings abound.

%d bloggers like this: